eTwinningove mobilnosti

Što su eTwinningove mobilnosti?

Registriranim korisnicima eTwinninga na raspolaganju su kratkoročni oblici usavršavanja koje još nazivamo eTwinningovim mobilnostima koje najčešće traju tri dana. To su kontaktni seminari, konferencije i radionice profesionalnog usavršavanja.

 

Svrha je eTwinningovih kontaktnih seminara upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i pokrenuti nove eTwinningove projekte. Organiziraju ih nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (National Support Organisation - NSO).

 

Na eTwinningovim konferencijama sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte, a organizira je Središnja organizacija za potporu eTwinningu (Central Support Organisation - CSO).

 

Na radionicama profesionalnog usavršavanja sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata. Organiziraju ih nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (National Support Organisation - NSO).

 

Hrvatska nacionalna organizacija za potporu eTwinningu (NSO) djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

NSO odabire hrvatske sudionike eTwinningovih mobilnosti te sufinancira troškove sudjelovanja (detaljnije informacije nalaze se u nastavku stranice, u odlomku Naknada troškova i financiranje).

 

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 1

Objava natječaja i postupak prijave

NSO na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuje natječaj prije početka samih mobilnosti. Zainteresirani prijavitelji popunjavaju elektronički prijavni obrazac (MS Forms) do roka navedenog u natječaju. U prijavnom obrascu prijavitelj iskazuje osobnu i profesionalnu motivaciju za sudjelovanje u aktivnosti, a potrebno ju je povezati s odabranom temom usavršavanja. Prijava se predaje elektronički odabirom opcije „Pošalji“ („Submit“) u prijavnome obrascu nakon što je u cijelosti ispunjena. NSO nakon zatvaranja prijava provodi postupak evaluacije prijava prema razrađenim kriterijima te izrađuje rang-listu pristiglih prijava.

Prijave koje zadovoljavaju formalne kriterije, a nisu odabrane za financiranje, svrstavaju se na rezervnu listu. Detaljnije informacije o evaluaciji prijava dostupne su u nastavku, u odlomku Postupak i kriteriji odabira prijavitelja.

 

Iznimno, za pojedinu eTwinningovu mobilnost Agencija može uputiti izravan poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima s iskustvom u eTwinning mobilnostima ili drugim odgojno-obrazovnim stručnjacima. Ove se iznimne situacije ponajprije odnose na aktivnosti namijenjene vrlo specifičnim ciljanim skupinama, nagradna usavršavanja za dobitnike COMET nagrada ili na slučajeve nedovoljnog broja prijavitelja.

 

Na pojedinu mobilnost, uz suglasnost ravnatelja koja se zahtijeva u prijavnome obrascu, moguća je prijava samo jedne osobe po ustanovi. Dužnost je svih sudionika po povratku ispuniti i poslati završno izvješće o provedenoj aktivnosti.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 2

Postupak i kriteriji odabira prijavitelja

Nakon zatvaranja prijava pristigle se prijave procjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 • Registrirani član portala eTwinning
 • Nije prethodno sudjelovao u eTwinningovim mobilnostima u inozemstvu
 • Obrazložena motivacija
 • Razrađena projektna ideja koja je podudarna s temom mobilnosti
 • Razrađen plan diseminacije
 • Suglasnost ravnatelja (čelnika ustanove)

 

Po završetku evaluacije, kandidati se o rezultatima obavještavaju na mrežnim stranicama (Odluka o odabiru sudionika) i elektroničkom poštom.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 3

Obveze sudionika i korisnika

Sudionik je obvezan aktivno sudjelovati u aktivnostima mobilnosti sukladno pravilima organizatora, u suradnji s ostalim sudionicima razraditi projektnu ideju koju će provesti na portalu eTwinning po povratku s aktivnosti te nakon sudjelovanja na aktivnosti dijeliti iskustva stečena na aktivnosti unutar matične organizacije. Sudionik je nakon sudjelovanja na aktivnosti obvezan diseminirati stečena znanja i informacije na najmanje jedan od sljedećih načina: objavom barem jednog novinskog članka u pisanom ili digitalnom obliku, održavanjem najmanje jedne besplatne radionice, webinara ili prezentacije.

 

Korisnik je obvezan kao poslodavac sudioniku omogućiti sudjelovanje na aktivnosti te na službenim mrežnim stranicama objaviti informacije o sudionikovom iskustvu sudjelovanja na aktivnosti.

 

Prilikom diseminacije rezultata aktivnosti, bez obzira na način diseminacije rezultata, sudionici i korisnici obvezuju se istaknuti da je aktivnost financirana u okviru eTwinning programskih aktivnosti koje su dio programa Erasmus+, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. U oblicima u kojima je to moguće, obvezuju se istaknuti logotip eTwinning programske aktivnosti preuzet sa stranice www.etwinning.hr.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 4

Naknada troškova i financiranje

Sudionik je obvezan u roku od 15 kalendarskih dana od datuma završetka aktivnosti putem e-pošte dostaviti ispunjeni zahtjev za refundaciju stvarnih troškova. Obrazac zahtjeva odabranim sudionicima šalje NSO prije početka aktivnosti. 

 

Kod naknade troškova važno je razlikovati sljedeće pojmove: 

 

Sudionik – fizička osoba koja sudjeluje u Aktivnosti mobilnosti

 

Korisnik – pravna osoba (organizacija) koju sudionik predstavlja i na čiji se račun refundiraju prihvatljivi troškovi povezani s Aktivnosti mobilnosti

 

Zahtjev za refundaciju, odnosno izvješće s aktivnosti obrazac koji se sastoji od financijskog i narativnog dijela te predstavlja osnovu za isplatu prihvatljivih troškova nastalih u okviru aktivnosti mobilnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 

A) Troškovi prijevoza:

NSO snosi troškove prijevoza za sudionike, i to trošak najekonomičnijeg prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta održavanja aktivnosti i natrag.

 

Kod putovanja avionom, trošak prijevoza uključuje i javni prijevoz od mjesta prebivališta ili boravišta do zračne luke (u polasku i povratku). Sudionici su dužni kupovati isključivo ekonomsku klasu zrakoplovnih karata. Trošak zrakoplovne karte za prvu i poslovnu klasu nije prihvatljiv trošak niti pod kojim uvjetima.

Trošak prijevoza taksijem ili drugim komercijalnim prijevozom može se refundirati isključivo u slučajevima kada nije bio dostupan drugi oblik javnog prijevoza ili u drugim opravdanim slučajevima o čemu konačnu odluku donosi NSO.

 

NSO će u iznimnim slučajevima sudioniku odobriti putovanje automobilom (do mjesta održavanja Aktivnosti, zračne luke ili sl.) pod uvjetom da je sudionik zatražio prethodno odobrenje od Agencije. U slučaju putovanja automobilom Agencija će financirati troškove puta u  iznosu do 0,40 EUR/km, kao i troškove cestarine, tunelarine i vinjete ako su isti nastali. Udaljenost putovanja dokazuje se koristeći kalkulator udaljenosti na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba.

 

Prihvatljivi dokazi za troškove prijevoza su:

 

 • skenirani računi;
 • skenirane putne karte;
 • skenirane ukrcajne propusnice;
 • skenirane potvrde o sudjelovanju
 • u slučaju da Vam je Agencija prethodno odobrila putovanje automobilom, potrebno je priložiti skenirane račune za plaćene cestarine, tunelarine, vinjete, te ispis rute putovanja iz koje je vidljiv broj prijeđenih kilometara (https://map.hak.hr).
 • Program rada Aktivnosti

 

Refundacija će se izvršiti na račun korisnika (organizacije koju sudionik predstavlja), a nakon sudjelovanja na aktivnosti, podnošenja i odobrenja zahtjeva za refundaciju.

 

Troškovi parkinga nisu prihvatljivi za refundaciju troška sudjelovanja na mobilnosti.

 

B) Troškovi hrane i smještaja te sudjelovanja na aktivnosti

 

Troškove organizatora aktivnosti (smještaj za vrijeme trajanja aktivnosti, obroke, sudjelovanje na aktivnosti) snosi NSO i u pravilu ih plaća izravno organizatoru aktivnosti. 

 

C) Ostali troškovi

 

NSO sudionicima snosi i troškove izdavanja vize ako je to uvjet ulaska u zemlju u kojoj se održava Aktivnost, kao i testiranja na SARS-CoV-2 ako je navedeno testiranje potrebno za sudjelovanje na aktivnosti.

 

Dnevnice nisu prihvatljive za refundaciju troška sudjelovanja na mobilnosti.

 

Za više informacija molimo pogledajte dokument Pravila za sudjelovanje i prihvatljivost troškova nastalih u okviru Aktivnosti mobilnosti u okviru mreže eTwinning.