eTwinningove mobilnosti

Registriranim korisnicima eTwinninga na raspolaganju su kratkoročni oblici usavršavanja koje još nazivamo eTwinningovim mobilnostima koje najčešće traju tri dana. To su kontaktni seminari, konferencije i radionice profesionalnog usavršavanja.

 

Svrha je eTwinningovih kontaktnih seminara upoznati europske kolege, uspostaviti suradnju i pokrenuti nove eTwinningove projekte. Organiziraju ih nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (National Support Organisation - NSO).

 

Na eTwinningovim konferencijama sudionici raspravljaju o učinku i značaju eTwinninga u školama. Na godišnjoj konferenciji održava se i dodjela nagrada za najbolje europske projekte, a organizira je Središnja organizacija za potporu eTwinningu (Central Support Organisation - CSO).

 

Na radionicama profesionalnog usavršavanja sudionici usavršavaju svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provođenju projekata. Organiziraju ih nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (National Support Organisation - NSO).

 

Sudjelovanje na eTwinningovim mobilnostima moguće je jedino na poziv NSO-a, koji ujedno i sufinancira troškove sudjelovanja. Troškove kotizacije, koja uključuje smještaj i obroke, NSO izravno uplaćuje organizatoru događanja. Sudionik samostalno organizira svoje putovanje, za što od NSO-a putem ugovora o sufinanciranju eTwinning mobilnosti dobiva financijsku potporu.

 

Hrvatska nacionalna organizacija za potporu eTwinningu (NSO) djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 1

Objava natječaja i postupak prijave

AMPEU na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuje natječaj prije početka fizičke mobilnosti. Zainteresirani prijavitelji popunjavaju elektronički prijavni obrazac do roka navedenog u natječaju. U prijavnom obrascu prijavitelj iskazuje osobnu i profesionalnu motivaciju za sudjelovanje u aktivnosti, a potrebno ju je povezati s odabranom temom usavršavanja. Prijava se predaje elektronički odabirom opcije „Pošalji“ („Submit“) u prijavnome obrascu nakon što je u cijelosti ispunjena. AMPEU nakon zatvaranja prijava provodi postupak ocjenjivanja prijava prema razrađenim kriterijima.

 

Nakon završetka postupka ocjenjivanja AMPEU izrađuje rang-listu ocijenjenih prijava. Na listi su prema broju bodova prijavljeni projektni prijedlozi poredani od onih s najvećim brojem bodova prema onima s najmanjim brojem bodova. Prijave koje zadovoljavaju formalne kriterije, a nisu odabrane za financiranje, svrstavaju se na listu čekanja prema broju dodijeljenih bodova.

 

Iznimno, za pojedinu eTwinningovu mobilnost Agencija može uputiti izravan poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima s iskustvom u eTwinning mobilnostima ili drugim odgojno-obrazovnim stručnjacima. Ove se iznimne situacije ponajprije odnose na aktivnosti namijenjene vrlo specifičnim ciljanim skupinama, nagradna usavršavanja za dobitnike COMET nagrada ili na slučajeve nedovoljnog broja prijavitelja. Na pojedinu mobilnost, uz suglasnost ravnatelja koja se zahtijeva u prijavnome obrascu, moguća je prijava samo jedne osobe po ustanovi. Dužnost je svih sudionika po povratku ispuniti i poslati završno izvješće o provedenoj aktivnosti.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 2

Postupak i kriteriji odabira prijavitelja

Nakon zatvaranja prijava pristigle se prijave ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

  • Registrirani član portala eTwinning
  • Nije prethodno sudjelovao u eTwinningovim mobilnostima u inozemstvu
  • Obrazložena motivacija
  • Razrađena projektna ideja koja je podudarna s temom mobilnosti
  • Razrađen plan diseminacije
  • Suglasnost ravnatelja (čelnika ustanove)

 

Po završetku ocjenjivanja kandidati se obavještavaju na mrežnim stranicama i elektroničkom poštom o rezultatima prijava te slijedi izrada ugovora i slanje na potpis. Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) s odabranim kandidatom (sudionik) i ustanovom u kojoj je zaposlen (korisnik) sklapa ugovor o financiranju eTwinningove mobilnosti. Ugovor se temelji na odluci o sudionicima međunarodnog eTwinningovog seminara koju donosi ravnateljica AMPEU-a.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 3

Obveze sudionika i korisnika

Sudionik je obvezan aktivno sudjelovati u aktivnostima sukladno pravilima organizatora, u suradnji s ostalim sudionicima razraditi projektnu ideju koju će provesti na portalu eTwinning po povratku s aktivnosti te nakon sudjelovanja na aktivnosti dijeliti iskustva stečena na aktivnosti unutar matične organizacije. Sudionik je nakon sudjelovanja na aktivnosti obvezan diseminirati stečena znanja i informacije na najmanje jedan od sljedećih načina: objavom barem jednog novinskog članka u pisanom ili digitalnom obliku, održavanjem najmanje jedne besplatne radionice, webinara ili prezentacije.

 

Korisnik je obvezan kao poslodavac sudioniku omogućiti sudjelovanje na aktivnosti, omogućiti mu ispunjavanje obveza iz ugovora te na službenim mrežnim stranicama objaviti informacije o sudionikovom iskustvu sudjelovanja na aktivnosti.

 

eTwinningove mobilnosti - Slika 4

Naknada troškova

Korisnik ima pravo na naknadu troškova sudjelovanja sudionika na aktivnosti pod uvjetima određenima u ugovoru.

 

Prilikom diseminacije rezultata aktivnosti, bez obzira na način diseminacije rezultata, sudionici i korisnici obvezuju se istaknuti da je aktivnost financirana u okviru eTwinning programskih aktivnosti koje su dio programa Erasmus+, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. U oblicima u kojima je to moguće, obvezuju se istaknuti logotip eTwinning programske aktivnosti preuzet sa stranice www.etwinning.hr.

Financiranje

AMPEU financira stvarne troškove sudjelovanja na aktivnosti pod uvjetom da su isti opravdani. Stvarni troškovi koje plaća AMPEU obuhvaćaju troškove koji su nastali za vrijeme trajanja provedbe aktivnosti i one troškove koji su nastali najranije 24 sata prije početka održavanja službenog programa aktivnosti te one troškove koji su nastali najkasnije 24 sata nakon završetka održavanja službenog programa aktivnosti. Iznimno, ako putovanje iz objektivnih razloga nije moguće organizirati u navedenim vremenskim okvirima (npr. nepostojanje izravne linije javnog prijevoza koja se može ostvariti u navedenom periodu ili nepostojanje termina za javni prijevoz u navedenom periodu), AMPEU može isto uzeti u obzir i naknaditi te troškove.

 

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju troškove smještaja, dnevnica, sudjelovanja na aktivnosti i materijala te troškove prijevoza Sudionika do i od mjesta provedbe aktivnosti. Sudionici i korisnici se obvezuju prilikom odabira načina prijevoza voditi načelom savjesnosti i poštenja te odabirom najekonomičnije opcije, sukladno propisima Republike Hrvatske koji se odnose na troškove službenog puta za javne službenike.

 

Troškove organizatora aktivnosti (smještaj za vrijeme trajanja aktivnosti, sudjelovanje na aktivnosti i materijali) snosi AMPEU i oni se plaćaju izravno organizatoru aktivnosti.

 

Troškove prijevoza i troškove dnevnica AMPEU se obvezuje nadoknaditi korisniku nakon povratka sudionika s Aktivnosti i nakon što troškovi budu opravdani sukladno ugovoru.